Distant World
Artist Statement

 

 

 

Gallery Images

English

Nederlands

My inspiration as an artist comes from moments when time, place, light and mood conspire to reveal the world more intensely than usual, when the real merges with imagination and storytelling to become a magical reality. I think of The Voyage of Saint Brendan as an adventure in other dimensions, a freedom to think beyond the normal constraints of time and space. Everything is symbolic, out of the ordinary and metamorphic. Time is circular and cyclical – a spiral, so at certain points the past and the present almost touch.

Mijn inspiratie als kunstenaar komt voort uit die momenten waarop tijd, plaats, licht en stemming samenspannen om de wereld intenser dan normaal aan ons te openbaren: wanneer de realiteit samensmelt met fantasie en verhalen en tot een magische realiteit wordt. Ik zie De zeereis van Brandaan als een avontuur in andere dimensies, met de vrijheid om buiten de vaste kaders van tijd en ruimte te denken. Alles is symbolisch, anders dan normaal en vol metamorfoses. Tijd is circulair en cyclisch – een spiraal, waarbinnen heden en verleden elkaar op sommige momenten bijna raken.

As I have travelled round Ireland with the story of Saint Brendan in my mind, certain places and experiences have resonated with a special connection to the story. I have chosen twelve of these moments - a symbolic year. Some of the moments are special places I return to regularly; others are experiences when time compressed and the past and present overlapped. Some evoke the wonders and bounty of nature on land and sea, while others symbolise metamorphoses or boundaries between the known and unknown, the real and the imagined.

Ik ben door Ierland gaan reizen met het verhaal van Brandaan in mijn achterhoofd: bepaalde plaatsen en ervaringen vonden weerklank door hun bijzondere connectie met de legende. Ik heb twaalf van zulke momenten gekozen: een symbolisch jaar. Sommige momenten zijn speciale plaatsen waarnaar ik vaak terugkeer; anderen zijn ervaringen waarin de tijd verdichtte en heden en verleden in elkaar overgingen. In sommige klinken de wonderen en schatten van de natuur door, van land en zee. Andere staan symbool voor metamorfoses van het bekende en het onbekende, realiteit en fantasie, en de grenzen daartussen.

The embroideries are built into boxes with mirrors and lenses that move the imagery toward abstraction and illusion and suggest the co-existence of other worlds. From a distance the viewer catches only magnified glimpses and it is not until they look in close through the peephole that the miniature world within is revealed.

De borduurwerken zitten in dozen met spiegels en lenzen, die de kunstwerken in de richting van abstractie en illusie brengen en suggereren dat er naast onze werkelijkheid gelijktijdig ook andere werelden bestaan. Van een afstand vangt de toeschouwer slechts een glimp op, uitvergroot door de lens. Pas door van dichtbij door het kijkgaatje te gluren wordt de miniatuurwereld binnenin onthuld.

Thank-you to Lieke Ploeger for the Dutch translations.

home | gallery | biography | research | contact
© Karen Nickell 2012